ĐĂNG NHẬP
THỐNG NHẤT CỜ TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi, quý GVCN

Được sự phân công của BLĐ nhà trường để phục vụ cho lễ khai giảng sắp tới, xin thống nhất đến quý GVCN 3 khối như sau:

1. Cán cờ dài 2 mét

2. Lá cờ kích thước 95 x 75 (cm)

3. Riêng tất cả học sinh Khối 10 các lớp phải có cờ nheo cầm tay khi diễu hành.

Trân trọng.