ĐĂNG NHẬP
Trang C3 có thể truy cập!

Hiện nay trang C3 đã có thể truy cập dành cho các GVCN để kiểm tra các thông tin lớp chủ nhiệm:

- Thông tin học sinh

- Gởi đt cho phụ huynh

.......

+ Nếu có sai sót về thông tin học sinh hay tài khoản truy cập C3 thì gởi mail em gấp: phamthanhphuoc@gmail.com