ĐĂNG NHẬP
V/v Nghỉ học thứ Hai, ngày 26/11/2018

Học sinh được nghỉ học vào Thứ 2, ngày 26/11/2018 theo VB của Sở đính kèm.

 Thứ 3, 27/11 học sinh đi học bình thường.

HT.