ĐĂNG NHẬP
Xin thông báo cho GVCN v/v nghỉ tránh bão

Hiện nhà trường đã gửi tin nhắn nghỉ tránh bão về cho PH toàn truờng qua trang C3. Một số GVCN cũng đã gửi tin nhắn qua C3.

Nhưng toàn bộ những tin nhắn thông báo nghỉ tránh bão của GVCN và của quản trị gửi về cho phụ huynh đều đang trong tình trạng chờ xử lí. Chưa biết đến khi nào thì tin nhắn sẽ đuợc gửi đi. Do đó nhờ GVCN thông báo cho HS bằng những hình thức khác. Xin cám ơn.