ĐĂNG NHẬP
Kính gửi quý thầy cô GVCN bảng tổng hợp khai báo, đề xuất sửa chữa các lớp đầu NH 2020-2021 (chỉnh sửa và bổ sung)

Kính gửi quý thầy, cô GVCN các lớp.

Bộ phận Thiết bị xin gửi quý thầy, cô GVCN các lớp Bảng tổng hợp khai báo, đề xuất sửa chữa của các lớp đầu năm học 2020 - 2021 sau khi đã chỉnh sửa và bổ sung.

Trân trọng.