ĐĂNG NHẬP
TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Kính gửi quý Thầy Cô, phụ huynh học sinh và học sinh.

Để tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch của ngành Giáo dục năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có gửi đến các trường tài liệu truyền thông hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đã được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 23/11/2020 để quý Thầy Cô, phụ huynh học sinh và học sinh tham khảo thực hiện.

Tài liệu bao gồm:

1. Bộ tờ rơi - Áp phích

2. Tài liệu chuyên sâu cho học sinh . 

3. Tài liệu chuyên sâu cho CB-GV-NV.

Trân trọng.