ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HỌP TỔ GIÁM THỊ

BAN GIÁM HIỆU THÔNG BÁO

TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRƯC GIÁM THỊ SẼ HỌP VỚI BGH

TẠI PHÒNG GIÁM THỊ VÀO TIẾT 5 THỨ 2 NGÀY 15.08.2016.