ĐĂNG NHẬP
CV mới về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với CB, CC, VC theo QĐ số 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBNDTP.