ĐĂNG NHẬP
Về tiêu chuẩn đánh giá thi đua trường THPT của phòng ban Sở GD 1920

Kính gửi các tổ chuyên môn, bộ phận chức năng nghiên cứu để thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn trong đánh giá thi đua các cá nhân cũng như tập thể mà mình phụ trách.

LĐ.