ĐĂNG NHẬP
Chỉ thị 23-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy

Thực hiện tuyên truyền Chỉ thị 23-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy "về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố" đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân