ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TUẦN 20 CHÍNH KHÓA HKII NĂM HỌC 2016 - 2017 (có thay đổi lịch xét thi đua K10,11 họp vào chiều thứ 3)

Kính gửi gvcn k10,11 và hội đồng thi đua lịch họp xét thi đua sẻ họp vào chiều thứ 3 sau khi thi thử xong. thứ 4 hiệu trưởng có lịch họp ở sở. đề nghị quý thầy, cô nghiêm túc thực hiện

hiệu trưởng

Phạm Quang Ái