ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ Thầy Trung (tổ Toán)

Kính mời quý thầy cô tổ Toán và Ban giám hiệu dự giờ môn Toán của thầy Trung

Thời gian: tiết 2 (buổi sáng) ngày thứ tư 06/3/2018.

Địa điểm: lớp 11A8

Nội dung: Luyện tập Hàm số liên tục.