ĐĂNG NHẬP
Thông báo thay đổi TKB buổi chiều tuần 04.06.18 của lớp KHTN1 (Chỉ áp dụng 1 tuần)

Có sự thay đổi đột xuất TKB buổi chiều của lớp KHTN1 (chỉ thay đổi 1 tuần). Vì các thầy cô có lịch học nên lớp KHTN1 học 2 tiết đầu chiều thứ 3 thay cho 2 tiết cuối chiều thứ 6.

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Vật lý     Sinh vật  
2   Vật lý     Sinh vật  
3     Hóa học      
4     Hóa học      
5            

Nhờ GVCN thông báo cho các em.