ĐĂNG NHẬP
Thông báo TKB buổi chiều Tuần 11.06.18 lớp KHTN1

TKB buổi chiều của lớp KHTN1:

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         Sinh vật  
2         Sinh vật  
3     Vật lý   Hóa học  
4     Vật lý   Hóa học  
5            

Nhờ GVCN thông báo cho các em.