ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK1 Tuần 2 - 21.8.17 (điều chỉnh lúc 10h30 sáng thứ 7)

TKB dùng tạm trong tuần tới. Tuần sau sẽ xin ý kiến thầy Hiệu trưởng rồi xếp lại TKB khi cô Trang nghỉ sinh.

Vì lớp KHTN và KHXH khối 12 là lớp tự chọn nên phải cố định vào chiều thứ 3 và 2 tiết đầu chiều thứ 6 do đó TKB của các thầy cô không thể gọn được, thầy cô thông cảm.

Nhờ Giám thị in phát TKB cho học sinh. Lưu ý khối 12 có lớp KHTN và KHXH (Nhờ GVCN nhắc nhở HS).

Ghi chú thêm: Vì có 3 GVCN đi học lớp CBQL vào sáng thứ 7 nên TKB phải điều chỉnh gấp, thầy cô vui lòng xem lại TKB.