ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK1 Tuần 8 2.10.17

TKB không thay đổi. Chỉ thêm lớp KHXH5 và thêm tiết của cô Hà Địa, cô Hà CD, cô Thảo Sử.

Nhờ GVCN các lớp KHXH5 thông báo cho học sinh.