ĐĂNG NHẬP
TKB bù ngày lễ 30/4-1/5 và Thi TS10 (Điều chỉnh môn Sinh KHTN3)

Mời Giáo viên và học sinh xem lịch học bù:

- Chiều thứ 5 (8/6) học bù 2 tiết môn tự chọn. (Gom các tiết bị lẻ)

- Ngày thứ 2 (12/6) sẽ học bù TKB của ngày thứ 2 (1/5) 

- Sáng thứ 3 (13/6) sẽ học bù TKB của sáng thứ 3 (2/5)

- Ngày thứ 4 (14/6) sẽ học bù TKB của ngày thứ 6 (2/6)

- các lớp 12A2, 12A3, 12A4 bị mất 2 tiết sáng thứ 5 (1/6) sẽ được học bù vào 2 tiết đầu sáng thứ 2 (12/6)

Lịch học cụ thể thầy cô và học sinh xem trong file đính kèm.

Điều chỉnh:

+ Lớp KHTN3 đã học Hóa vào chiều thứ 6 (2/6) nên 2 tiết đầu chiều thứ 4 (14/6) sẽ học Sinh học.