ĐĂNG NHẬP
TKB tuần 3.5.2017 (Thêm tiết TCTA)

Thêm tiết TCTA cho khối 10 và điều chỉnh môn CD lớp KHXH2.

Theo kế hoạch của nhà trường, tuần sau khối 10, khối 11 vẫn tiếp tục học buổi 2 như bình thường. Còn gần 2 tuần nữa là kết thúc năm học nên TKB sẽ không thay đổi.