ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị và tổ chức diễn tập

Căn cứ Công văn số 2385/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị và căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng đã xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị cụ thể (File đính kèm).

Kính gửi quý Thầy, Cô xem qua Kế hoạch trên để thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công khi có yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn.