ĐĂNG NHẬP
TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Căn cứ Công văn số 8247/SYT-VP ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế về việc tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ văn bản số: 3198/SGDĐT-CTTT ngày 16 thang11 năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo TP. HCM về việc truyền thông phòng, chống dịch COVID-19;

Trường THPT Nguyễn Văn Tăng xin gửi đến quý Thầy Cô, quý PHHS và học sinh các thông điệp và tài liệu truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 (File đính kèm).

Trân trọng.