ĐĂNG NHẬP
Thông Báo về việc thu hồi tài liệu mượn quá hạn

Thời gian giao nhận:Từ ngày  08/05/2023 đến hết ngày 12/05/2023

 Địa điểm: tại Thư Viện trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

 Sau thời hạn trên cán bộ, giáo viên, học sinh chưa hoàn trả hết sách, tài liệu,… mượn quá hạn.Thư viện đề nghị nhà trường  xử lý theo quy định.