ĐĂNG NHẬP
THƯ MỜI DỰ GIỜ CỦA THẦY TRUNG

Kính mời các quý thầy cô Tổ Toán tham dự buổi dạy học thao giảng của thầy Trung ở lớp 12A7.

Địa điểm: phòng tương tác 3

Thời gian: 13 giờ 15 phút ngày 05/4/2022.

Nội dung: Toạ độ điểm trong không gian trên giả lập máy tính CASIO.