ĐĂNG NHẬP
THƯ MỜI DỰ GIỜ

Trân trọng kính mời Ban giám hiệu cùng Quý Thầy Cô tổ Toán đến dự giờ Cô Mỵ.

Thời gian: Tiết 2 sáng thứ ba ngày 26/03/2024.

Lớp dạy: 11A13.

Bài dạy: Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.

Địa điểm: Phòng học lớp 11A13.