ĐĂNG NHẬP
THƯ MỜI DỰ GIỜ

Kính mời Lãnh đạo trường, cùng Quý Thầy Cô tổ Toán, đến dự giờ Cô Mỵ.

Thời gian: Tiết 2, ngày 19/11/19.

Địa điểm:  Phòng học lớp 11A11.

Bài dạy: " Bài toán xác suất liên quan đến chọn số ".

Trân trọng !