ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ.

Kính mời Ban lãnh đạo nhà trường và thầy, cô tổ Toán đến dự giờ cô Hiếu.

Thời gian: tiết 3, sáng thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: phòng học lớp 11A1.

Bài dạy: Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.

Trân trọng.