ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2010 - 2021

Kính gửi, Quý GVCN

Đoàn trường thông báo về việc các lớp đăng ký cho học sinh chưa kết nạp Đoàn để học lớp đối tượng Đoàn đợt 2 năm học 2020 - 2021. 

Danh sách bao gồm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, 02 tấm hình 3x4

Thời gian gửi về đến sáng thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 cho Đoàn trường.

Trân trọng.