ĐĂNG NHẬP
THỨ TỰ SƠ LOẠI VĂN NGHỆ HỘI XUÂN NĂM 2021

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin gửi thứ tự sơ loại văn nghệ Hội xuân 2021, với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 7h30 sáng thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường

3. Không khuyến khích thuê trang phục ở vòng sơ loại

4. Riêng khối 12, vẫn ở lớp học bình thường, khi nào tới lượt sơ loại sẽ có sự xin phép.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đoàn trường.

Trân trọng.