ĐĂNG NHẬP
Điểm thi giữa HK2 - năm hoc 2020 - 2021 (tính đến ngày 31/03/2020)

Thầy cô nào có nguyện vọng điều chỉnh, phúc khảo điểm, xin vui lòng thông báo đến thầy Trung (sau khi đã có đơn và được Ban giám hiệu phê duyệt).

Trân trọng cảm ơn các thầy cô.